KSAN – Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor

KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, är en paraplyorganisation med fokus på alkohol- och narkotikafrågor ur ett kvinnoperspektiv, tjejer och kvinnors hälsa, lika möjligheter, rätt till jämlik sjukvård, jämlik missbruksvård och rätt att leva utan att bli utsatt för olika typer av våld.

Totalt med våra medlemsorganisationer samlar vi ca 100 000 kvinnor.

Våra medlemsorganisationer är professionsförbund inom sjukvården, kvinnojourer, politiskt knutna kvinnoförbund, organisationer som arbetar med invandrade kvinnors rättigheter, organisationer knutna till nykterhetsrörelsen samt organisationer som synliggör samhällets begränsningar för funktionshindrade och organisationer som arbetar mot stigma och hemlöshet.