Om Järvaveckan

Sedan starten 2016 har Järvaveckan blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningarna för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

Vi tror på mötets kraft. Järvaveckan är ett forum som möjliggör för fler öppna samtal och där fler kan träffas utanför sina bubblor och lära av varandra.

JÄRVAVECKAN 2023

300+

Medverkande organisationer

20+

Musik och kulturinslag

15

Huvudscenpaneler och partiledartal

68000+

Engagerade besökare

”Järvaveckan är en mötesplats där människor från alla samhällsskikt kan komma samman och utforska de gemensamma mål och värderingar som förenar oss, oavsett bakgrund, kultur eller yrke. Vi bygger broar över klyftorna och inspirerar till förändring som gynnar alla. Vi vill visa att mångfald och inkludering inte bara berikar våra liv, utan även är nyckeln till framgång och en hållbar framtid för vårt land och dess invånare.”

Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan

Järvaveckan drivs av Stiftelsen The Global Village

Vårt syfte är att bidra till ett samhälle där mångfalden är en allmänt erkänd styrka. Ett samhälle där alla kan vara med och påverka samhällsutvecklingen.

Vi ska bidra till att mångfalden på arbetsmarknaden, i boendet eller i skolan skapar möjligheter och inte begränsningar. Bidra till att fler röster blir hörda så att fler perspektiv blir kända. Bidra till mer nyfikenhet, respekt och empati hos människor i Sverige. Där var och en har möjlighet att påverka sin framtid och dagens glastak för personlig utveckling krossats.

Den största likheten mellan människor är att vi alla är olika. Det är på den människosynen som målen om social hållbarhet och inkludering ytterst vilar. Vår övertygelse är att vägen dit måste inbegripa öppna samtal som vilar på kunskap om det svenska samhället och som bygger på respekt för varandra. Denna övertygelse ligger till grund för all vår verksamhet. Vi tror på öppenheten som vägen framåt.

Vår roll är att vara en kraft för brobyggande och ny kunskap. Som stimulerar människor att vidga perspektiven i samhällsfrågor och utveckla sin syn på sig själva och andra. Ett brobyggande som uppmuntrar samarbete i nästa led.

Vår verksamhet utgår från tre inriktningar. Tillsammans ska de bidra till långsiktig förändring:

  • Vi organiserar mötesplatser för öppna samtal. Är möjliggörare för människor att mötas över alla gränser.
  • Vi initierar och sprider ny kunskap som ger nödvändiga insikter om det svenska samhället för upplysta samtal och offentlig debatt. Experter dit man vänder sig för att få nya insikter.
  • Vi genomför egna aktiviteter som stöder enskilda människor i sin utveckling genom att upptäcka nya verkligheter och därmed kunna bryta barriärer. På så sätt är vi förändringsagenter som förverkligar förnyelse.

Vi gör det i hela Sverige.

Om vårt hållbarhetsarbete

Järvaveckan följer SVOAs riktlinjer för evenemangsavfallshantering, samtidigt som vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan ännu mer på längre sikt. Därför analyserar vi kontinuerligt våra avfallshanteringsinsatser och strävar efter att förbättra det vi kan år för år inom ramen för våra resurser. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa en mer hållbar framtid. Utöver vårt engagemang för ansvarsfull avfallshantering vill vi också ha en öppen dialog kring hållbarhet. Vi välkomnar kommentarer och tankar från alla om hur vi kan förbättra våra insatser.

Hållbarhet är en integrerad del av vårt evenemangs tema, och vi förstärker detta genom Järvaveckans Torghandel. Där finner du organisationer och företag som bidrar med olika perspektiv på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet liksom insikter om hur vi kan stärka klimatarbetet i både Järvaområdet och hela Sverige. Vi uppmuntrar er att föra en dialog med dessa organisationer för att stärka gemenskapen. Tillsammans kan vi lära av varandra och göra positiva förändringar för en bättre framtid.