Delrapport 3: Förtroendet för rättsvårdande institutioner och politiker

förtroendepolitikerrättsvårdande institutioner

23 apr 2024

Med: Indikator Opinion

Delrapporten Förtroende för rättsvårdande institutioner och politiker fokuserar på förtroendet för flera av de rättsvårdande samhällsinstitutioner så som polis, socialtjänst, kriminalvården och SiS som spelar en avgörande roll för brottsbekämpning och förutsättningarna för att bedriva ett effektivt förebyggande arbete. Rapporten redovisar även förtroendet för regeringen och de tre största politiska partiernas ledare, Ulf Kristersson (M), Magdalena Andersson (S) och Jimmie Åkesson (SD).

Underlaget i den här rapporten kommer från en datainsamling där Indikator Opinion på uppdrag av Järvaveckan Research har samlat in svar från mer än 3 300 boende i utsatta områden. Bland dessa deltagare finns individer med bakgrund från 122 födelseländer. För att jämföra resultaten med den breda allmänheten har vi därtill genomfört en parallell datainsamling där vi ställt samma frågor till ett slumpmässigt urval av 1 000 individer som bor i övriga Sverige.

Tabeller och detaljerade statistiska nedbrytningar visar inte bara på en varierad förtroendenivå mellan olika samhällsgrupper, utan i vissa fall också på betydande skillnader som finns beroende på geografiska områden och bakgrund (invånare i utsatta områden efter svensk och utländsk bakgrund).

Den här delrapporten bygger vidare på vår tidigare utgivning Gängbrottsligheten och hur den kan bekämpas från mars 2024.

Pressmeddelande

Kunskapspartner

Indikator Opinion

Indikator Opinion