Delrapport 2: Försvarsvilja och förtroendet för Försvarsmakten

försvaretförtroende

19 mar 2024

Med: Indikator Opinion

Delrapporten “Försvarsvilja och förtroendet för Försvarsmakten” analyserar försvarsviljan och förtroendet för Försvarsmakten bland boende i och utanför de av polisen definierade 59 utsatta områdena runt om i Sverige. Syftet är att samla kunskap om hur boende i utsatta områden tycker och tänker i olika dagsaktuella frågor. Resultaten baseras på en undersökning med fler än 3 300 svar från personer boende i dessa utsatta områden och en parallell datainsamling från 1 000 personer boende i övriga delar av Sverige. När vi jämför svaren från individer som bor i och utanför utsatta områden ser vi inga betydande skillnader.

Vid analys av resultaten baserat på om de svarande i utsatta områden har svensk eller utländsk bakgrund, finner vi att viljan att försvara landet är signifikant högre bland dem med utländsk bakgrund. Dessa resultat består då vi undersöker hur bakgrund och boendeplats påverkar försvarsviljan i en samlad regressionsmodell där vi, förutom bostadsområde och bakgrund, också tar hänsyn till andra faktorer såsom kön, ålder och ideologisk identifikation.

Rapporten belyser även förtroendet för Försvarsmakten inom samma målgrupper. Resultaten visar att det finns stora skillnader i förtroende mellan individer som bor i och utanför utsatta områden. Denna skillnad beror till stor del på ett förtroendegap mellan de med svensk och utländsk bakgrund, där de med utländsk bakgrund uppvisar en avsevärt lägre grad av förtroende.

Kunskapspartner

Indikator Opinion

Indikator Opinion