Svenskiranierna

arbete och företagandedemografiFakta för förändringprivatekonomiutbildning

1 jun 2022

Med: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse , Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond , Statistikmyndigheten SCB

Denna rapport tittar på demografin, utbildning, arbete och företagande samt inkomster och ekonomi i gruppen svenskiranier.  Svenskiranier är den tredje största asiatiska invandrargruppen i Sverige och i slutet av år 2019 fanns närmare 120 000 folkbokförda personer med iranskt ursprung i Sverige. Det handlar om personer som antingen själva är födda i Iran eller som är födda i Sverige med minst en förälder född i Iran. Rapporten visar bland annat att:

• En stor andel av Iranfödda har vistats i Sverige i mer än 20 år. De har ofta kommit hit som ett resultat av konflikter i sitt hemland under 1980- och 1990-talen.

• Svenskiranier i Sverige har en hög utbildningsnivå och detta gäller oavsett födelseland. 53,1 procent av de Iranfödda hade en eftergymnasial utbildning, vilket är högre än i hela befolkningen i Sverige. Bland de Sverigefödda är siffran 60,7 procent.

• År 2018 var knappt 11 procent av alla svenskiranier arbetslösa. Om vi jämför med andelen arbetslösa i hela befolkningen i Sverige samma år var den andelen knappt 6 procent.

Rapporten är del av vår serie Fakta för förändring där vi belyser situationen för olika invandrargrupper med hjälp av fakta som tagits fram av Statistikmyndigheten SCB. Rapportserien består av sex fristående rapporter som handlar om svenska medborgare med sitt ursprung i Somalia, Syrien, Irak, Iran, Eritrea och Etiopien.  Dessa sex länder utgör nästan hälften av alla utomeuropeiskt födda samt 27,5 procent av alla utrikes födda. Siffrorna ovan inkluderar inte de barn som är födda i Sverige med en eller bägge föräldrar från länderna. Den samlade kunskapen om dessa sex länder ger oss en bättre förståelse för förutsättningarna för de utrikes födda och deras inrikes födda barn.

Kunskapspartner

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Statistikmyndigheten SCB

Statistikmyndigheten SCB