Näringslivet: Mångfald och inkludering

näringsliv

29 maj 2024

Med: PwC

Undersökningen genomfördes av Indikator Opinion på uppdrag av Järvaveckan Research i samarbete med PwC Sverige. Ett slumpmässigt urval av företag med minst en anställd och en registrerad årsomsättning för 2022 har dragits från Statistiska Centralbyråns företagsregister. Undersökningen riktade sig till företagsledning eller annan arbetsledande funktion på företaget som kan besvara frågor om företagets syn på och arbete med mångfalds- och inkluderingsfrågor. Totalt besvarade 392 företag undersökningen. I syfte att få ett större underlag gjordes en kompletterande panelundersökning bland företagare enligt samma kriterier. Undersökningen bygger därmed på totalt 730 svar från svenska företag. Resultaten redovisas dels på aggregerad nivå och dels uppdelat på företagets storlek: upp till nio anställda samt tio eller fler anställda.

Kunskapspartner

PwC

PwC