Delrapport 4: Inställningen till dagsaktuella politiska förslag

3 maj 2024

Med: Indikator Opinion

Syftet med undersökningen är att samla kunskap om hur boende i utsatta områden tycker och tänker i olika dagsaktuella frågor. Vår fjärde delrapport Inställningen till dagsaktuella politiska förslag presenterar opinionsutfallet på sex politiska förslag. Frågan som svarspersonerna fick ta ställning till var ”Vad tycker du om följande politiska förslag” följt av respektive politiskt förslag. Dessa förslag rör olika aspekter av migration, integration och jämställdhet.

Resultaten visar på flera intressanta skillnader både mellan boende i utsatta områden och övriga Sverige samt mellan boende med svensk respektive utländsk bakgrund i utsatta områden. Störst samsyn finner vi i frågorna satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och avskaffa barnbidragets flerbarnstillägg. Förslaget om jämställdhet är den fråga som de svarande är mest positiva till medan frågan om att avskaffa barnbidragets flerbarnstillägg hamnar längst ned på popularitetslistan.

Störst diskrepans mellan boende i utsatta områden och övriga Sverige finner vi i svaren på frågorna om språktest, flyktingmottagande samt införandet av byggstopp för nya moskéer i Sverige. I dessa tre frågor är boende i utsatta områden genomgående mindre positivt inställda till respektive förslag jämfört med boende i övriga Sverige.

När vi bryter ner resultaten bland boende i utsatta områden baserat på om de har svensk eller utländsk bakgrund är det i stället högst samsyn vad gäller förslaget att stoppa bygget av nya moskéer i Sverige medan att införa ett förbud mot att bränna Koranen är det förslag som vittnar om störst splittring.

Pressmeddelande

Pressmeddelande – Inställningen till dagsaktuella politiska förslag

PDF

Kunskapspartner

Indikator Opinion

Indikator Opinion