Framtidssäkra Sverige: Säkerhet, Trygghet och Krisberedskap

LivePanelsamtal

2024, 30 maj, 13:00 – 13:45

Huvudscenen

Arrangör: Järvaveckan

Ämne: Demokrati och politik, Övriga ämnen, Samhälle och bostad

Tillgänglighet: Vi har teckenspråkstolk

Språk: Svenskt tal

I en värld med alltmer komplexa utmaningar, från klimatförändringar och naturkatastrofer till pandemier, cyberhot, terrorism och brottslighet, blir det allt viktigare att vi samarbetar för att skapa ett tryggt samhälle för alla. I den här panelsamtalen samlar vi företrädare från myndigheter, organisationer och företag för att belysa aktuella utmaningar, och diskutera hur vi tillsammans kan skapa en mer resilient framtid.

PANELDELTAGARE

Anders Forsberg

Tf enhetschef, Krishantering och beredskap

Svenska Röda Korset

Anders Forsberg är tf enhetschef inom området krisberedskap och totalförsvar på Svenska Röda Korset. Anders har lång erfarenhet av att planera för och agera på samhällskriser, såväl i Sverige som utomlands. Han har ett särskilt fokus på att sätta den enskilda människans behov i centrum i vår beredskap för och hantering av kriser och konflikter

PANELDELTAGARE

Ann-Sofie Eriksson

Sektionschef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Ann-Sofie Eriksson är tf chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR. Avdelningen ansvarar för frågor om tillväxt, lokal och regional utveckling, infrastruktur och trafik, bredband, miljö och energi, trygghet och säkerhet, planering och byggande samt kultur och fritid.

PANELDELTAGARE

Camilla Asp

Överdirektör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Camilla Asp har före arbetet som överdirektör i MSB bland annat varit chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB. Camilla Asp tillträder som ny generalsekreterare för Svenska kyrkan vid månadsskiftet augusti-september 2024. Hon blir Svenska kyrkans högsta tjänsteperson och kommer leda arbetet på kyrkokansliet i Uppsala med över 500 anställda i Sverige och utomlands.

PANELDELTAGARE

Johan Sjöberg 

Ansvarig för säkerhetspolicyfrågor

Svensk Näringsliv

Sedan hösten 2021 verksam vid Svenskt Näringsliv som ansvarig för säkerhets- och försvarspolicy. Efter avslutad masterutbildning i Uppsala i slutet av 90-talet har jag arbetet i ett flertal olika ledande befattningar inom statsförvaltningen och näringslivet, både i Sverige och utomlands. Inom Försvarsmakten, som diplomat och förhandlare, inom Regeringskansliet, som ansvarig för Försvarsdepartementets verksamhet vid EU-representationen och Nato-delegationen i Bryssel och som  affärsutvecklingschef vid ett konsultföretag.

PANELDELTAGARE

Magnus Hjort

Generaldirektör

Myndigheten för Psykologiskt Försvar

Magnus Hjort är generaldirektör vid Myndigheten för psykologiskt försvar som ansvarar för att identifiera, analysera och kunna bemöta otillbörlig informationspåverkan som riktas mot Sverige samt för att sprida kunskap och bidra till hela samhällets motståndskraft och beredskap. Han var tidigare huvudsekreterare i den utredning som lämnade förslag till hur en ny myndighet för psykologiskt försvar skulle kunna utformas (SOU 2020:29) och var regeringens särskilda utredare med ansvar för att inrätta myndigheten till den 1 januari 2022. Magnus Hjort har en doktorsexamen i historia från Stockholms universitet.

PANELDELTAGARE

Mikael Granholm

Generaldirektör

Försvarsmakten

Generaldirektör (GD) är vanligtvis namnet på den högsta chefen i en förvaltningsmyndighet. I Försvarsmakten är GD näst högsta chef under ÖB. Som generaldirektör ingår Mikael Granholm i försvarsmaktsledningen (FML) som samordnar myndighetens verksamhet och ger Micael Bydén, Överbefälhavare (ÖB), råd i betydelsefulla frågor. I praktiken leder ÖB och GD utvecklingen av Försvarsmakten tillsammans, där de båda bidrar med sina respektive kompetenser.

MODERATOR

Parisa Amiri

Parisa Amiri är programledare, journalist och kulturexpert.

ARRANGÖR

Järvaveckan

Arrangörens Program