Tidigare event 2023

Jämlik psykiatrisk vård – en utopi?

2023, 12:00-19:00

Seminarietält: Malmö

Arrangör: WeMind

Ämne: Vård, skola och omsorg

Tillgänglighet: Ingen textning / tolkning

Språk: Svenskt tal

Personer med psykiatriska diagnoser ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsstyrd, säker och tillgänglig vård som personer med andra vårdbehov. Detta borde vara en självklarhet, ändå vet vi att det finns brister inom den psykiatriska vården som aldrig skulle accepteras inom den somatiska vården. Behovet av vårdprocesser och strukturerad uppföljning blev tydligt när Socialstyrelsen i höstas presenterade en nationell utvärdering av vården och stödet vid schizofreni. Utvärderingen visade att det fortfarande finns omfattande brister vad gäller följsamhet till fastställda riktlinjer. Vi kan bättre och vi har kunskapen. God vård för personer med schizofreni och annan svår psykiatrisk sjukdom ska inte längre vara en utopi!

Moderator

Anders Åkesson

Senior rådgivare

Rud Pedersen

Fram till oktober 2018 var Anders regionråd i Region Skåne, med ansvar för sjukvård, primärvård, psykiatri och läkemedel. Han hade den positionen under tolv år och de sista fyra var han även vice ordförande i Regionstyrelsen. Anders satt i Sjukvårdsdelegationen inom SKR i åtta år och i Statens Medicinska Råd i sex år.

Paneldeltagare

Sandra Ivanovic

Ordförande Psykiatriutskottet

Region Stockholm

Åsa Konradsson-Geuken

Ordförande Schizofreniförbundet, docent i farmakologi, Uppsala universitet)

Schizofreniförbundet

Martin Rödholm

Konsult, specialistläkare i psykiatri, med.dr.

Uppdrag psykisk hälsa, SKR

Louise Kimby

Utredare, extern expert i Socialstyrelsens utvärdering av nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni

Socialstyrelsen